Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, quảng bá các hoạt động đào tạo của Nhà trường.
1. Lập kế hoạch và thực hiện công tác quảng bá, tuyển sinh hàng năm;
2. Là đầu mối phối hợp với các bộ phận thiết kế, xây dựng, quảng bá, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh;
3. Chủ trì phối hợp với các bộ phận thực hiện việc quảng bá thương hiệu nhà trường trong các họat động tư vấn tuyển sinh, các ngày hội giáo dục;
4. Quản lý họat động phòng ghi danh của Nhà trường;
5. Phối hợp trong việc sử dụng cổng thông tin điện tử của Nhà trường phục vụ đắc lực trong công tác quảng bá;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.