Hoạt động

Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh Lớp 9 trên địa bàn Quận 8

Thực hiện  Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng [...]